Navigare: Home » Legislatie

Legislația

Legislaţia, aplicabilă serviciului public de salubrizare a localităţilor este reglementată prin:

Acte normative emanate de organele centrale şi se referă la:
 • Legea nr. 51/20006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • Legea nr. 101/2006, Legea serviciului public de salubrizare a localităţilor;
 • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
 • HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase;
 • HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei;
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 - privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 - privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor.

 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, referitorare la activitatea de salubritate prestată de S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A :
 • H.C.L. nr. 48/17.07.2008, privind aprobarea atribuirii în mod direct a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a Municipiul Câmpia Turzii, către S.C. Salubritate, Lucrări de Construcţii şi Instalaţii, Alte Servicii S.A. Câmpia Turzii;
 • H.C.L. nr. 49/17.07.2008, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare în Mun. C. Turzii;
 • H.C.L. nr. 50/17.07.2008, privind aprobarea Organigramei şi a Regulamentului de Ordine Interioară pentru S.C. SLCIAS  S.A. Câmpia Turzii;
 • H.C.L. nr. 53/17.07.2008, privind predarea în administrare a bunurilor proprietate publică utilizate pentru furnizarea prestarea serviciilor de salubritate, către S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii;
 • H.C.L. nr. 75/21.08.2008, privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiul Câmpia Turzii;
 • H.C.L. nr. 76/21.08.2008, privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare în Municipiul Câmpia Turzii;
 • H.C.L. nr. 47/04.06.2009, privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de depozitare deşeuri solide, cu exceptia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special, în Municipiul Câmpia Turzii.
 • H.C.L. nr. 68/24.06.2010, privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de stropit stradal şi de curăţare manuală a zăpezii, practicate, pe raza municipiului, de către S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii;
 • H.C.L. nr. 106/18.11.2010, privind aprobarea tarifelor diferenţiate la colectarea selectivă a deşeurilor instituţiilor publice şi agenţilor economici;
 • H.C.L.  nr. 44/24.03.2011, privind aprobarea ajustarii tarifului pentru activitatea de depozitare deseuri solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, practicat de catre S.C. SLCIAS S.A.  Câmpia Turzii;
 • H.C.L. nr. 124/20.12.2012, privind aprobarea modificarii denumirii S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii in S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A;
 • H.C.L. nr. 152/28.11.2013, privind aprobarea Actului Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, aprobat prin H.C.L. nr. 75/2008;
 • H.C.L. nr. 9/23.01.2014, privind aprobarea schimbării sediului S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.;
 • H.C.L.  nr.91/23.07.2015, privind instituirea taxei peciale pentru salubrizare in municipiul Campia Turzii;