ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU UN MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, în calitate de autoritate tutelară, prin Comisia de selecție prealabilă a membrilor în Consiliile de Administrație la societățile având ca unic acționar Municipiul Câmpia Turzii, constituită în baza HCL 146/25.08.2016 modificată și completată prin HCL nr. 17 din 23.02.2017 și HCL nr. 4 din 25.01.2018, anunță organizarea procesului de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Selecția se va organiza în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 și a dispozițiilor prevăzute de procedura de selecție, la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2.

Persoanele interesate de a deveni membru în consiliul de administrație trebuie să depună până la data de 18.04.2018, ora 16:00, un dosar de candidatură care să cuprindă:

 • Cerere de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
 • Copie act identitate;
 • Copie după ultima diplomă de studii;
 • Curriculum Vitae în format european;
 • Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă deţine sau nu statutul de „independent" în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990; (conform modelului publicat pe site);
 • Cazier judiciar și fiscal;
 • Declaraţie pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împotriva sa, pentru infracțiuni economice (conform modelului publicat pe site);
 • Declarație privind apartenența la consiliile de administrație (conform modelului publicat pe site);
 • Declaraţie de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare şi selecţie (conform modelului publicat pe site).

Actele care au fost solicitate în copie vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul va avea menţionat “Candidatură pentru funcţia de membru în Consiliului de Administraţie al .................., postul vizat, precum şi numele şi prenumele candidatului”.

Persoană de contact: Secretar al Comisiei de selecţie – Sălăjeanu Adriana Gabriela, telefon: 0264368002 int. 140.

Prezentarea societății :

Societatea se infiintează ca urmare a reorganizarii R.A.G.C.L. Câmpia Turzii și transformarea acesteia în societate pe acțiuni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 37/29.08.2005 emisă în temeiul art. 36 din OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome sau în societăți comerciale și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată. La momentul înfiinţării societatea este înregistrată sub denumirea de SLCIAS S.A. (Salubritate, Lucrări de Construcţii şi Instalaţii, Alte Servicii).

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii nr. 124/20.12.2012, privind aprobarea modificării denumirii S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii în S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A., S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii, devine S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

Obiectivul general al societății:

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. este o societate pe acţiuni care are ca obiect principal de activitate operarea de activități specifice serviciului public de salubrizare a localităților, conform H.C.L. nr. 48/17.07.2008, privind aprobarea atribuirii în mod direct a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Câmpia Turzii, către S.C. Salubritate, Lucrări de Construcţii şi Instalaţii, Alte Servicii S.A. Câmpia Turzii și a H.C.L. nr. 75/21.08.2008, privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Câmpia Turzii, contractului de delegare nr. 12313/19.11.2009.

Rezultate strategice așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

 • societatea să acționeze ca un holding de servicii publice, astfel încât profitul realizat pe unele din activitaăți să acopere pierderea înregistrată pe alte activități;
 • realizarea unui serviciu public de calitate în condițiile reducerii graduale în fiecare an a subvențiilor de exploatare acordate de la bugetul local;
 • creșterea numărului de clienți beneficiari ai serviciilor;
 • reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri;
 • diversificarea paletei de servicii prestate către populație/turiști.

Candidaţii pentru această poziție vor îndeplini următoarele condiţii, eliminatorii:

 • experienţă în activitatea de administrare/management companii private/publice sau instituţii publice;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împotriva lor, pentru infractiuni economice şi nu au cazier judiciar;
 • nu au cazier fiscal.

Dispozitii legale cu privire la procesul de selecţie:

 • nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată;
 • se vor evita situaţiile de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările si completarile ulterioare.
 • să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Candidații a căror dosare de candidatură îndeplinesc cerințele, vor fi înștiințați pentru a depune Declarația de intenție, document ce va fi evaluat în cadrul interviului de selecție.

Declarația de intenție se va întocmi în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea societății. Prin Declarația de intenție, candidații își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea societății.

Criteriile de evaluare/selecție sunt prevazute în matricea consiliului de administrație al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

În atașament pot fi vizualizate o serie de documente.

DECLARAȚIE privind apartenența la consiliile de administrație;

DECLARAȚIE de consimțământ;

DECLARAȚIE privind procedura penală;

DECLARAȚIE privind statutul de independent;

MATRICEA consiliului de administrație al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

PROFILUL consiliului de administrație al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

SCRISOARE DE ASTEPTARI privind selecția consiliului de administrație al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

Secretar comisie:

Adriana Gabriela Sălăjeanu, consilier SRUS

Nr. înregistrare: 8123/20.03.2018

20 Martie 2018